Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Uitslag 4e Balkster Feestweek Puzzelrit

23 augustus 2010 teBalk

Uitzetter: Wim Hartman

Controleur: Arie Boogert

 

 

 

 

 

 

Uitslag Puzzelklasse Balksters.

Nummer

Bestuurder

Kaartlezer

Strafpunten

1

Rinske Kelderhuis

Ellen Konst

213

2

J. v.d. Wal

J. Wynia

282

3

Alex Kaspers

Jan Louwsma

307

4

Jelle Wagenaar

Douwe Wagenaar

307

5

Bertus Nijholt

J. G. Vogelzang

333

6

Peter Banga

Paula Smids

342

7

G. Hiddema

Reitsma

347

8

T. Werkman

A. Werkman

353

9

Jan Terpstra

Piet, Nel en Sjoukje

368

10

B. Akkerman

J. Lemstra

369

11

Ina de Kroon

Gerda Groenewoud

376

12

Manje v.d. Linden

Joanke Terpstra

379

13

Douwe Jan Rienstra

Wiebe Hoijtema

389

14

A. Sinnema

M. Sinnema

391

15

Evelien Lycklema

Hieke Zeldenrust

396

16

Fedde Mast

Kees Mast

397

17

Marco Schotanus

Marike Feenstra

405

18

Ruurdje Visser

Baukje Swart

407

19

A. de Graaf

T. Mous

409

20

Heidi Schilstra

Froukje de Kroon

413

21

Coby Wijnia

Silvia v.d. Werf

413

22

Sippie Mous

Corrie Witteveen

420

23

L. Boukes

J. Boukes

422

24

Engelbrocht

H. Blauw

423

25

Cisca Lyklema

Tineke v.d. Goot

425

26

Erik Koops

Erik Werkhoven

428

27

G. Venema

J. Venema

428

28

S. Boersma

W. Boersma- de Vries

430

29

Sjoerd de Groot

Dicky Mous

432

30

Jeanet ten Dolle

Hendrika Roskam

446

31

Baukje Jager

Anny Jager

448

32

Diana Schram

Jantien Rollema

454

33

Eddy Nauta

Christina Nauta

458

34

Hendrika v.d. Weit

Veronique v.d. Weit

460

35

Hans Oenema

Ilse de Wal

462

36

Dieny Mous

Jannie en Jouke de Groot

474

37

Gerco de Vries

Renate Beekema

480

38

Marijke Mulder

Coby Leenes

483

39

Frank Veltman

Douwe Menger

576

 


 

Uitslag Puzzelklasse Niet-Balksters.

Nummer

Bestuurder

Kaartlezer

Strafpunten

1

Jouke Wierda

Wiepke Wierda

246

2

B. Korenstra

S. Korenstra

253

3

G. Talsma

W. Talsma

292

4

J Melchers

H. Melchers

331

5

Johannes Kelderhuis

Hillie Adema

343

6

Rensk Reijenga

Lucie Reijenga

358

7

Tiny Jaarsma

Anita Wijnia

369

8

F.Boersma

K. v.d. Poel

382

9

Cornelis Jorritsma

B. Hylkema

413

10

L. Bakker

B. Bakker

434

11

Jelmer

Brian de Kroon

435

12

Jappie Stegenga

Jolly & Jelbrich

439

13

Dirkje Kelderhuis

Jantje Kelderhuis

447

14

K. Breimer-Bouma

H. F. Breimer

457

15

Fam. Miedema

Ria en Jitze

465

16

Elleke Tichelaar

Stefan Kuperus

502

17

P. Albada

K. Albada- v.d. Wal

GF

18

Maurits Bruinsma

Lianne de Vries

GF
 


Uitslag C-klasse

 

Nummer

Bestuurder


Kaartlezer

Strafpunten

1

W. de Jong


S. Paulusma

91

2

J. van der Meer


Mevr. G. van der Meer

189

3

G. van Assen


L. Kolkman

225

4

J. Vergouwe


A. Vergouwe

257

5

F. v. d. Wagen


Mevr. R. v. d. Wagen

274

6

H. van Dam


C. van Dam

315