Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Adverteerders

Binnenkort

Geen evenementen

Uitslag feestrit Kollumerpomp

22-8-2017 te Kollumerpomp

Uitzetters: M. Brouwer en J. de Vries
Controleur: W. de Jong

 

 

 

 

Puzzelklasse uit Kollumerpomp

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

M. van Wieren

E. Keizer

Kollumerpomp

71

2

Dirk Zuidema

Klaske Zuidema

Kollumerpomp

134

3

Korien Boerema

Petronella Kuiken

Kollumerpomp

190

4

Menno v.d. Veen

Hennie v.d. Veen

Kollumerpomp

195

5

Tsjitsjo Vlieger

Marian Faber

Kollumerpomp

211

6

W. Prins

A. Prins-Ros

Kollumerpomp

218

7

Frans Bos

S.J. Venema

Kollumerpomp

240

8

Pietsje v.d. Mossel

Danian

Kollumerpomp

241

9

Stiena de Boer

Gepke, Aukje en Jeltine

Kollumerpomp

242

10

Gerda Meerstra

Annemarie Zandberg

Kollumerpomp

245

11

A. Poortinga

T. Poortinga

Kollumerpomp

247

12

Femke Schotanus

Esmee Nauta

Kollumerpomp

251

13

B. Holtsema

E. Kingma

Kollumerpomp

254

14

Lisette Luimstra

Johanna Bos

Kollumerpomp

268

15

Jan Pilat

Christine van Wieren

Kollumerpomp

271

16

Ellen van Wieren

Maaike Postma

Kollumerpomp

314

17

A. Boersma

Alica

Kollumerpomp

362

18

Hendrik Jan Nauta

Harmke Nauta

Kollumerpomp

NG

18

Gea van Wieren

Sonja Agema

Kollumerpomp

NG

 

Puzzelklasse niet uit Kollumerpomp

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

 

1

Anne Dijkstra

Aagtje Dijkstra

Mensingeweer

67

2

Tiny Zuidersma

Harry Meijer

Warfstermolen

132

3

F. Piersma

K. v.d. Land

Buitenpost

150

3

Folkert Bil

Cees Bil

Buitenpost

150

5

A. Veenstra

Olga Veenstra

Surhuizum

152

6

K. Prins

J. Prins-v.d. Ploeg

Kollum

157

7

Roel Kloosterman

Janneke Kloosterman

Ulrum

240

8

E. Alting-Klaver

Anneke Braaksma

Ee

241

8

Aaltje van Wijk

T. Jansma

Wijnjewoude

241

10

S.L. Bergsma

T. Hoekstra

Sibrandahûs

245

11

Wiepke Ros

Dine Ros

Dokkum

246

12

Nienke Pieters

Piet Pieters

Gorredijk

256

13

S. Boonstra

A. Boonstra

Metslawier

274

14

Joukje Luinstra

Marten

Kollum

368

 

C-klasse

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Tabe Weening

Hennie Weening-Storm

Surhuisterveen

120

2

F. v.d. Wagen

R. v.d. Wagen

Moddergat

150